Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę domku letniskowego?

Wzniesienie domku letniskowego związane jest z potrzebą wypełnienia określonych formalności. Przy czym są to przepisy dokładnie takie same jak te, które obowiązują w przypadku budowy typowego domu jednorodzinnego. Prawo nie przewiduje wyłączenia budowy domku letniskowego z tradycyjnej procedury, obejmującej potrzebę złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Sprawą podstawową jest zatem uzyskanie pozwolenia na budowę. Właściwy wniosek w tej sprawie należy złożyć w odpowiednim urzędzie (może to być starostwo powiatowe lub urząd miejski na prawach powiatu).

Pozwolenie na budowę domku letniskowego takie jak w przypadku typowego domu

Do wniosku powinno się dołączyć projekt budowlany zawierający odpowiednie opinie i uzgodnienia (w liczbie czterech egzemplarzy). Jeśli kupiliśmy dom letniskowy jako gotowy budynek modułowy, wówczas powinniśmy uzyskać od sprzedawcy jego właściwy projekt. W naszej gestii leży, by z pomocą uprawnionego projektanta przygotować właściwy projekt zagospodarowania działki. Przy czym musi on brać pod uwagę istniejący dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania, a jeśli takowy nie istnieje, decyzję o formie i warunkach zabudowy. Bardzo ważny załącznik stanowi w tym przypadku oświadczenie. Oświadczenie mówi o tym, że mamy pełne prawo do dysponowania nieruchomością dla celów budowlanych.

Dodatkowo, jeżeli nie ma sporządzonego dla terenu przeznaczonego pod budowę naszego domku miejscowego planu zagospodarowania, powinniśmy otrzymać i dołączyć do wniosku uzyskaną decyzję w sprawie warunków zabudowy. Kiedy już przejdziemy całą ścieżkę administracyjną, jeszcze zanim rozpoczniemy na dobre właściwe prace budowlane musimy wyznaczyć kierownika budowy. Musimy również wysłać zawiadomienie do inspektoratu nadzoru budowlanego, w którym zaznaczymy termin podjęcia prac. Powinniśmy to uczynić co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. W załączniku powiadomienia przesyłamy również oświadczenie ustanowionego kierownika robót, w którym poinformuje on uprawniony organ o przyjętych na siebie obowiązkach.

Projekt domku letniskowego
Projekt domku letniskowego ESTELLA

Po skończonej budowie musimy pamiętać o wystosowaniu zawiadomienia do nadzoru budowlanego, z informacją o ukończonej budowie. W tym przypadku powinniśmy dołączyć dziennik budowy w wersji oryginalnej. Również protokół badań wraz z protokołem potwierdzającym kontrole wykonania instalacji elektrycznej oraz właściwego zainstalowania szamba wraz z informacją potwierdzającą jego szczelność. Dokumenty musimy przekazać wraz z oświadczeniem kierownika budowy, potwierdzającym zgodność ostatecznej wersji budynku z pierwotnym projektem. Plik załączników uzupełniają protokoły z potwierdzeniem odbioru poszczególnych przyłączy oraz geodezyjna dokumentacja powykonawcza, którą musi sporządzić uprawniony do tego specjalista geodeta.

Domek letniskowy bez pozwolenia na budowę

Istnieje jednak sytuacja, w której budowa domu letniskowego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Dotyczy ona przypadku uznania naszego domku za tymczasowy obiekt budowlany. Żeby ten warunek został spełniony, obiekt nie może być na stałe przytwierdzony do gruntu. Zawiedzeni z pewnością będą wszyscy, którzy sądzą, że zadziała tu mechanizm automatycznego zwolnienia z procedury administracyjnej. Okazuje się bowiem, że opisywany przypadek dotyczy wyłącznie sytuacji, w której dany domek (budynek) ma zostać albo rozebrany, albo przeniesiony w inne miejsce, zgodnie z terminem podanym przez osobę wysyłającą zgłoszenie.

Czytaj również: Prawidłowe usytuowanie domu na działce budowlanej

Istotny jest tu zapis zastrzegający, że możliwy czas, w którym wykonawca dokona odpowiedniego zgłoszenia nie przekroczy terminu 120 dni. Czas ten należy liczyć zawsze od momentu podjęcia przez niego prac budowlanych. Jest to termin nieprzekraczalny, bowiem kiedy wygaśnie wykonawca nie będzie miał możliwości przedłużenia go.

Rozmaite obostrzenia prawne dotyczą również kwestii ulokowania naszego domku letniskowego w różnych strefach terenowych. To jest na obszarach objętych ochroną środowiskową czy terenach zakwalifikowanych jako obszary rolne. Jeżeli np. nasz domek ma stanąć na działce objętej przepisami ustawy o parkach krajobrazowych. Wówczas możemy raczej zapomnieć o ulokowaniu go tuż przy istniejącym zbiorniku wodnym.

Prawo to wprowadza bowiem zakaz wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych w odległości bliższej niż 100 m od linii brzegowej zbiorników wodnych. Wyjątek stanowią tu jedynie zbiorniki turystyczne i użytkowe. Nie mniej surowe normy ograniczają wszelkie podejmowane próby zabudowy na terenach leśnych.

Podobne tematy

Najnowsze artykuły