Adaptacja poddasza nieużytkowego – formalności

Poddasze nieużytkowe może stać się atrakcyjnym, funkcjonalnym wnętrzem mieszkalnym. Potrzebna jest do tego adaptacja poddasza nieużytkowego. Jednak zmiana jego przeznaczenia i organizacja nowego przeznaczenia tej przestrzeni wymaga podjęcia określonych kroków formalnych. Wymagania w tym zakresie regulują odpowiednie przepisy na temat bezpieczeństwa. Wyszczególnione są konkretne norm techniczne, jakie należy spełnić w momencie, kiedy zdecydujemy się na zmianę przeznaczenia tej strefy domu.

Adaptacja poddasza nieużytkowego – normy prawne

Prawo określa między innymi przeciętną wysokość takiej strefy, która po odpowiedniej przeróbce miałaby stać się typową przestrzenią użytkową. Wskazuje się w tym wypadku na wartość 2,2 m jako na średnią wysokość wymaganą w przypadku typowego poddasza użytkowego stanowiącego stałą przestrzeń mieszkalną. Rzadziej stosowany jest wymóg w odniesieniu do poddasza użytkowanego czasowo. Przy poddaszu użytkowanym czasowo wystarczająca jest średnia wysokość 1,9 m. Jednak z punktu widzenia wygody użytkowej wysokość ta daje wyraźnie ograniczoną funkcjonalność.

Czy projekt domu przewidywał możliwość adaptacji poddasza? Osoba przekształcająca poddasze z nieużytkowego na użytkowe poza pozwoleniem na budowę musi dysponować stosowną zgodą na zmianę sposobu jego użytkowania. Właściciel przebudowywanego poddasza powinien mieć przygotowany profesjonalny projekt zmian architektonicznych przygotowany przez specjalistę. Ponadto inwestor musi dysponować rysunkiem, na którym zostanie przedstawiona lokalizacja rzeczonego obiektu podlegającego przebudowie. Rysunek powinien zawierać odniesienie do umiejscowienia w ramach działki budowlanej i uwzględnieniem przepisowych odległości wymaganych w trakcie realizowania projektów budowlanych.

Projekt domu Reksio N 2G+ z poddaszem użytkowym
Projekt domu Reksio N 2G+ z poddaszem użytkowym

Z formalnego punktu widzenia, osoba dokonująca stosownej przebudowy poddasza musi również posiadać konkretny opis techniczny. W Opisie technicznym znajdzie się dokładna informacja na temat rodzaju obiektu oraz jego konstrukcji. Opis techniczny powinien zawierać spójną charakterystykę budynku z danymi użytkowymi oraz dodatkowymi informacjami uwzględniającymi rozkład obciążeń obiektu.

Formalności do przejścia

Inwestor powinien przedstawić oświadczenie na temat posiadania przez niego pełnego prawa do dysponowania nieruchomością odnośnie działań o charakterze budowlanym. Co jeżeli osoba decydująca się na zmianę warunków użytkowania poddasza ma zamiar dokonywać przeróbek w obiekcie zamieszkałym przez dwie rodziny? wtedy będzie potrzebowała odpowiedniej zgody ze strony współwłaścicieli budynku. W tej sytuacji wymagana zgoda powinna obejmować prawo do wyłącznego korzystania z poddasza. Prawo do podjęcia prac budowlanych oraz w niektórych wypadkach zgodę na przeprowadzenie stosownych zmian własnościowych, z uwzględnieniem posiadanych do tej pory udziałów we własności obiektu przez wszystkie zainteresowane strony.

Poza wskazanymi wymaganiami, właściciel planujący adaptację poddasza musi również uzyskać zaświadczenie stosownego organu. W tym przypadku może być nim wójt, burmistrz bądź prezydent miasta. W którym to stwierdzona zostanie zgodność planowanych przez inwestora prac budowlanych skutkujących zmianą sposobu użytkowania części domu, z ustanowionym wcześniej dla tego obszaru planem zagospodarowania przestrzennego. Co jeżeli jednak w odniesieniu do tej działki budowlanej nie ma zapisanego stosownego miejscowego planu zagospodarowania? Wówczas potrzebna będzie decyzja o warunkach zabudowy, którą również wydaje odpowiedni organ – wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Przed rozpoczęciem przebudowy poddasza należy jeszcze dysponować rzetelną ekspertyzą techniczną sporządzoną przez specjalistę z czynnymi uprawnieniami budowlanymi.

Obowiązujące terminy

Jeśli po zgromadzeniu odpowiednich dokumentów i wystosowaniu wniosku wraz z załącznikami organ wydający zgodę w rzeczonej sprawie w ciągu 30 dni od zgłoszenia chęci przebudowy poddasza przez inwestora nie wniesie w tej kwestii formalnego sprzeciwu, to może on przystąpić do realizowania zaplanowanej inwestycji. Kiedy już poddasze stanie się w pełni użytkową częścią budynku i zmienią się formalnie warunki użytkowania tej części domu. Osoba, która dokonała stosownej przeróbki ma obowiązek poinformować o tym fakcie odpowiedni organ podatkowy. Wówczas naliczy na nowo wymaganą należność podatkową, zgodnie z obowiązującym od tej chwili metrażem użytkowym całego obiektu mieszkalnego.

 

 

Podobne tematy

Najnowsze artykuły