Czy projekt budowlany traci ważność?

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy projekt budowlany traci ważność należy spojrzeć na to zagadnienie w szerszym kontekście. Sam wybór i przygotowanie projektu budowlanego, ustalenie warunków zabudowy i uzyskanie pozwolenia budowę wymagają dużo czasu i zaangażowania. Dlatego aby nie zniweczyć włożonej pracy należy trzymać się zasad wyznaczonych przez przepisy prawa.

W jakich okolicznościach projekt budowlany traci ważność?

Przepisy nie odnoszą się wprost do kwestii terminu ważności projektu budowlanego. W artykule 34 ustawy o prawie budowlanym znajduje się jasno określony przepis, mówiący o tym, że decyzja właściwego organu, który zatwierdza projekt budowlany przed wydaniem decyzji pozwalającej przystąpić do prac budowlanych, ważna jest przez taki okres czasu, jaki został jej przypisany w wydanym zatwierdzeniu. Nie może to być jednak odcinek czasu większy niż jeden rok.

Inny przepis prawa budowlanego, zawarty w art. 37 stanowi pośrednio odpowiedź na postawione wcześniej pytanie. Otóż wiąże on czas wyznaczony na podjęcie prac po otrzymaniu pozwolenia na budowę – dokładnie 3 lata – z czasem realizacji samego projektu, bowiem czynności projektowe niejako zawierają się w wyznaczonych, skrajnych granicach opisywanego terminu. Należy zatem domniemywać, że kwestie projektowe po wyczerpaniu się wyznaczonego okresu, dopuszczającego rozpoczęcie budowy, stracą swoją aktualność.

Aktualność projektu domu

Jednocześnie istnieje w polskim prawie regulacja w postaci rządowego rozporządzenia wydanego w lipcu 2003 roku, które dotyczy szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W jednym z paragrafów dokument określa sytuację, w której można wykorzystać gotowe projekty wybranych obiektów budowlanych, oferowanych na rynku. Znajduje się tam zastrzeżenie, które należy uwzględnić, że zawarte w tych projektach rozwiązania muszą spełnić wymogi istniejących przepisów. Powinny być również dostosowane do wymagań, jakie wynikają z dokumentacji planistycznej określonej gminy, a także z warunków panujących na danym terenie.

Czytaj również: Kiedy warunki zabudowy oraz pozwolenie na budowę tracą ważność?

Jednocześnie ustawa dopuszcza możliwość zaktualizowania danego projektu. Podkreśla, że należy ją wykonać tak, aby pozostała w pełnej zgodności z wymogami funkcjonujących aktualnie regulacji prawnych. Zatem jest to pewna furtka do obronienia funkcjonującego projektu, z którego niezmiennie chcielibyśmy skorzystać, a który wymaga jedynie drobnych poprawek. Takie postawienie sprawy pozwala oszczędzić nieco czasu i uprościć zawiłą procedurę, wymagającą od wykonawcy dobrej orientacji w zapisach prawa.

Odniesienie do warunków zabudowy

Warunki zabudowy okazują się kluczowe. Stosowny organ wydający  decyzję dotyczącą wydania pozwolenia na budowę może zinterpretować przepisy na naszą niekorzyść. Oczywiście tylko w pewnych określonych sytuacjach:

  • Gdy przyznano pozwolenia na budowę innemu niż my wnioskodawcy.
  • Gdy dla terenu, na którym miał stanąć nasz budynek uchwalono plan zagospodarowania całkowicie zmieniający ustalenia, jakie obowiązywały w momencie wydania poprzedniej decyzji.

Realizując inwestycje należy również pamiętać o możliwości wygaśnięcia pozwolenia na budowę. Budowę należy zakończyć w okresie trzech lat od wydania pozwolenia na budowę.

Co w przypadku wygaśnięcia pozwolenia na budowę?

Jeśli już doszło do sytuacji w której z jakiś powodów wygasło pozwolenie na budowę powinniśmy się starać o wydanie nowej decyzji o pozwolenie na budowę. Jeśli prace na budowie zostały przerwane to o pozwolenie na podjęcie przerwanych prac budowlanych.

Podobne tematy

Najnowsze artykuły